1 Brown & 1 White Feather

16" x 20" Acrylic, Metallic & Feathers